Strategi


Hvem er vi

Lillehammer FK er den største fotballklubben i Indre Østland fotballkrets – sone nord, med mellom 500-600 fotballspillere. Lillehammer FK er en utviklingsklubb. Vi har et overordnet fokus på spillerutvikling. Med spillerutvikling mener vi både menneskelig og fotballfaglig utvikling. Fotballen er den største og dermed også viktigste arenaen for utvikling og sosial tilhørighet for barn og ungdom, nest etter skolen. Derfor føler vi på et stort ansvar for å tilrettelegge for at alle barn og unge i vår klubb skal få oppleve tilhørighet, utfordringer og mestring — og utvikle seg til gode lagspillere både på og utenfor fotballbanen. I Lillehammer FK er utviklingen til hver enkelt spiller viktigere enn lagets prestasjoner. Samtidig tror vi at fokus på individuell utvikling fører til gode prestasjoner og resultater på sikt.

 

Våre trenere

Vi er daglig opptatt av å heve kvaliteten på utviklingsarbeidet, både i egen klubb – og i hele sone nord. Vi er opptatt av utdanning av trenere, og deling av kunnskap på tvers av klubb- og kommunegrenser. I den forbindelse inviterer vi til åpne temaøkter og trenerforum gjennom året. Per i dag har klubben syv trenere med UEFA B-lisens. Alle disse er engasjert i klubbens ungdomsavdeling, samt i arbeidet med Landslagsskolen som vi arrangerer i samarbeid med kretsen. Trenerne bidrar dessuten som ressurser inn i den foreldrestyrte barnefotballen.

 

Hvilken modell tror vi på

Lillehammer FK er opptatt av at flest mulig barn og ungdom skal få delta i fotballaktivitet. Vi tror at den beste modellen for dette er at aktiviteten foregår lokalt, tilknyttet elevens hjembygd og skolemiljø. Derfor er vår klubb organisert i grendelag gjennom hele barnefotballen. Det er positivt at fotballaktiviteten foregår lokalt så lenge som mulig, så lenge det er mange nok spillere og trenere tilgjengelig.  Dette tror vi er med på å ivareta bredden og holde flest mulig barn og unge i aktivitet så lenge som mulig.   

 

Forholdet til våre naboklubber og samarbeid

Der det er vanskelig å holde aktiviteten i gang lokalt, er Lillehammer FK innstilt på samarbeid med andre klubber for å finne løsninger – slik at man unngår at grupper legges ned, og for å sikre at alle som ønsker å drive med fotball får et tilbud. Slikt samarbeid kan være alt fra trenerbidrag, treningssamarbeid, hospitering mellom klubber, eller et mer gjennomgående samarbeid. Med de av våre naboklubber som tilbyr fotball kun opp til en viss alder, ønsker vi et godt samarbeid som sikrer en forutsigbar og trygg overgang til Lillehammer FK – slik at flest mulig fortsetter med fotball videre. I dag har klubben en samarbeidsavtale med Ham-Kam som innbefatter kompetanseutveksling, spillerutvikling og spillerlogistikk. Et godt samarbeid mellom klubber er viktig både for utviklingsarbeidet og for fotballfellesskapet. Vi samarbeider også med vår nabo Lillehammer Kvinnefotballklubb om rekruttering, prosjekter og arrangementer. 


Hva med de ivrigste, de som ønsker å bli så gode som mulig, de som ønsker å bli fotballspillere?
Det siste året har flere av våre spillere tatt steget videre opp i toppfotballen. Tre tidligere Lillehammer-spillere spiller nå i Ham-Kam, og én har reist til akademilivet i Nederland. Dette er den utviklingen vi ønsker. Med spillerutvikling i fokus er det ønskelig at våre spillere tar steget videre når tiden er moden. Når en spiller er klar for neste nivå er det vår plikt – og glede – å peke spilleren videre til neste stopp og neste klubb. Det er en målsetting for Lillehammer FK å avgi spillere til toppfotballen hvert år. For å få til dette kreves et systematisk utviklingsarbeid over mange år. Derfor tilbyr vi fra 10-årsalder FotballXtra, der man kan delta på én eller to økter per uke, etter skoletid. Dette er for alle som ønsker å trene mer, i tillegg til aktiviteten med eget lag. Fra samme alder arrangerer vi også Fellestreninger på lørdager, et treningstilbud for spillere fra alle klubbens grendelag, samt våre naboklubber. Dette er for å tilby ekstra treningsarenaer, samt legge til rette for å bli kjent med nye fotballvenner fra andre lag og andre klubber. Både FotballXtra og Fellestreninger ledes av utdannede trenere fra klubbens ungdomsavdeling. Disse tilbudene gjør at alle spillere som ønsker mer trening og påvirkning får anledning til det, også om de til daglig tilhører andre klubber. Det er et viktig prinsipp for oss at man ikke trenger å skifte klubb for å delta på disse utviklingsarenaene.

Når bør man skifte klubb

Lillehammer FK ønsker at så mange som mulig skal spille fotball i sitt nærmiljø, så lenge som mulig. Til dette prinsippet gjelder to unntak: 

 

a) Hvis en spiller med høye ambisjoner ikke får et kvalitativt godt nok treningstilbud i egen klubb bør både spiller, foreldre og ikke minst trenere vurdere om det er riktig for spilleren med et klubbskifte. Opp til og med 14-årsalder kan dessuten hospitering være et alternativ hvis de to aktuelle klubbene er innen rimelig avstand, og hvis spilleren fortsatt ønsker å spille sammen med sine kamerater i barndomsklubben. 

 

b) Fra og med 15 år mener Lillehammer FK at det er riktig at satsningsspillere samles i én og samme klubb. Dette for å sikre god nok kvalitet og god nok matching på hver eneste trening. Lillehammer FK har som mål at utviklingsarbeidet skal holde nasjonalt nivå. Inkludert i dette er ambisjonen om jevnlig spill i interkretsserie både på G16 og G19. Gjennom interkretsspill sikrer man et nasjonalt referansenivå. Spillerne vil kjenne på kroppen hva som skal til for å bli en god fotballspiller på øverste nivå i Norge. Riktig referansenivå og høy kvalitet i treningshverdagen er avgjørende for spillere med ambisjoner. Således hviler et stort ansvar på klubbene for å peke en spiller videre til en bedre treningsarena når spilleren trenger nye utfordringer.  

 

Avsnittet over har fokus på de få som ønsker å satse – de som har et ønske om å bli fotballspiller på toppnivå. For de aller fleste er fotballen først og fremst en viktig fritidsaktivitet, en sosial arena med mulighet for utvikling sammen med gode venner. For disse er det ikke ønskelig med klubbskifte så lenge man har et godt tilbud i sitt nærmiljø. Lillehammer FK ønsker at flest mulig barn og unge skal spille fotball så lenge som mulig, og at klubbene samarbeider godt for å tilrettelegge for et best mulig helhetlig tilbud – slik at man sammen skaper et stort og viktig fotballfellesskap med fokus på utvikling, og med plass til alle.